Accés a menors 2022 | Red Pier Fest

Accés a menors

Menors d’edat Red Pier Fest

 

Per a accedir al festival, tots els menors d’edat hauran d’identificar-se amb el seu DNI o passaport i presentar aquesta autorització correctament emplenada i signada pel seu pare, mare o tutor legal (i fotocòpia del DNI o passaport d’aquest).

 

A més de l’autorització i fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor, els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats en tot moment pel seu pare, mare o tutor legal, o pels qui aquests autoritzen expressament en la citada autorització. Aquesta persona haurà d’acreditar-se mitjançant el seu DNI o passaport i es responsabilitzarà dels actes del menor dins del recinte del festival. La no localització de l’acompanyant comportarà l’expulsió del menor, quedant exonerada l’organització del festival de la seua custòdia o cura.

 

L’accés dels menors de 9 anys és gratuït.

 

La compra de les entrades implica l’acceptació de les condicions generals exposades en aquesta web.

WordPress Lightbox